Sản phẩm Inox

Sản phẩm 2

Gia công hàn khung kết cấu, khung máy móc thiết bị

Gia công máy móc

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 1

Sản phẩm cắt - chấn - hàn, gia công CNC

Sản phẩm 1 – Cắt CNC – Hàn – Tiện CNC

Chế tạo và lắp ráp

Sản phẩm 1 – Lắp ráp

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 10

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 11

Chế tạo và lắp ráp

Sản phẩm 2 – Lắp ráp

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 3

Liên hệ